Obchodné podmienky

Ďakujeme, že ste si našli čas prečítať si naše všeobecné obchodné podmienky. Prosíme vás, aby ste si ich prečítali pozorne a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí nás kontaktovali.

1. Úvod

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi vami, našimi zákazníkmi („vy“), ako kupujúcim a spoločnosťou CARE4U, s. r. o., so sídlom Černicová 6, 831 01 Bratislava, IČO 45 526 761, DIČ 2023042439, IČ DPH SK2023042439, ako predávajúcim („my“ alebo „predávajúci“), pri nákupe tovaru cez internetový obchod prevádzkovaný našou spoločnosťou na stránke www.macik-detskastrava.sk („eshop“). Tieto všeobecné obchodné podmienky platia aj vtedy, ak je nákup tovaru z eshopu uskutočnený inými prostriedkami diaľkovej komunikácie, napríklad prostredníctvom emailu. Neplatia však pre nákup v kamennom obchode Macík, ktorý naša spoločnosť tiež prevádzkuje.
 2. Prosím, pri komunikácii s nami používajte adresu sídla našej spoločnosti, ktorá je zároveň aj našou korešpondenčnou adresou („korešpondenčná adresa“). Na túto adresu môžete zasielať Vaše otázky, sťažnosti, prípadne aj iné podnety, ako aj zaslať vrátený či reklamovaný tovar. Kontaktovať nás môžete vždy aj emailom na adrese: info@macik-detskastrava.

2. Objednanie tovaru

 1. Objednávky tovaru z internetového obchodu sú prijímané potvrdením objednávky kupujúcim alebo prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej kupujúcim na adresu „eshop@detskastrava.sk“.
 2. Potvrdenie objednávky vám zašleme emailom, týmto okamihom vzniká medzi nami a vami kúpna zmluva ohľadne tovaru, ktorý ste si objednali.
 3. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa zoznámili s týmito obchodnými podmienkami, vrátane ustanovení o reklamačnom poriadku a odstúpení od zmluvy, a že s nimi súhlasíte.
 4. ivVo výnimočných prípadoch si vyhradzujeme právo odmietnuť vašu objednávku a kúpnu zmluvu neuzatvoriť. Ide o nasledovné prípady:
  1. tovar sa už nevyrába, alebo sa zásadným spôsobom predĺžila jeho dodacia lehota;
  2. máme dôvodné podozrenie, že sa jedná o fiktívnu objednávku (obsahuje vymyslené údaje, napr. dodaciu adresu);

V takom prípade vás budeme obratom kontaktovať telefonicky alebo emailom s cieľom dohodnúť náhradné riešenie.

3. Cena a platobné podmienky

 1. Ceny uvedené v eshope za tovar sú konečné vrátane DPH. Na účely kúpnej zmluvy sa použije cena tovaru uvedená pri tovare v čase vytvorenia vašej objednávky.
 2. Ku kúpnej cene tovaru sa pripočítavajú náklady na dopravu, ich výšku nájdete v časti Náklady na dopravu (bod 4).
 3. Tovar môžete uhradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. v hotovosti alebo platobnou kartou v kamennej predajni Macík pri prevzatí tovaru; 
  2. bprevodom na náš bankový účet;
  3. cna dobierku, tj pri prevzatí tovaru kuriérom (v hotovosti).
 4. Pri platbe prevodom na náš bankový účet je cena splatná do 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky.

4. Náklady na dopravu

V súvislosti s dodaním tovaru vám budú ku kúpnej cene tovaru pripočítané nasledovné náklady na dopravu:

 1. Slovensko
  1. osobné prevzatie objednávky v kamennej predajni Macík: 0 €
  2. zaslanie objednávky v hodnote do 50 €: 3,90 €
  3. zaslanie objednávky v hodnote vyššej ako 50 €: 0 € (platí iba pre Bratislavu)
 2. Náklady na dopravu do iných krajín poskytneme na vyžiadanie emailom alebo telefonicky.

5. Dodacie podmienky

 1. Pre každý tovar uvádzame v eshope pri jeho popise aj jeho dodaciu lehotu. Ak máme tovar skladom, vašu objednávku spracujeme a pripravíme na prevzatie čo najskôr, spravidla nasledujúci pracovný deň.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom, kedy vám objednávku potvrdíme. Ak sa však dohodneme na zložení zálohy za tovar, dodacia lehota začína plynúť až po jej uhradení.
 3. Objednávku zasielame zásadne až po jej skompletizovaní. Ak sa v objednávke nachádza viac druhov tovaru s rozličnou dodacou lehotou, počíta sa najdlhšia dodacia lehota.
 4. V prípade, ak sa dodanie tovaru omešká, budeme vás o tom bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania.
 5. Ak objednaný tovar nebudeme môcť dodať v dohodnutej dodacej lehote a nedohodneme sa na náhradnom plnení, vrátime vám už zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od uplynutia pôvodnej dodacej lehoty.

6. Prevzatie tovaru

 1. Tovar zasielame kuriérom. 
 2. Prepravca nami vyexpedovaný tovar doručí spravidla do 3 pracovných dní.
 3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu si prosím skontrolujte, že:
  1. bola dodržaná cena, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky,
  2. tovar bol dodaný bez vád, v kvalite a množstve podľa objednávky,
  3. zásielka obsahuje všetky časti a príslušenstvo tovaru, ktoré má obsahovať,
  4. je priložený daňový doklad a záručný list (faktúra).

Ak niektorý z týchto bodov nebol dodržaný, oznámte nám to prosím najneskôr do 3 dní od obdržania zásielky. Neskoršie reklamácie poškodenia alebo nekompletnosti tovaru nemusia byť uznané.

 1. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru spôsobeného prepravou ste oprávnený zásielku neprevziať.
 2. Osobný odber tovaru je možný na adrese našej kamennej predajne Macík: Rožňavská 1/A, 831 04 Bratislava. O uložení tovaru na predajni vás budeme informovať. Pokiaľ si zvolíte tento spôsob prevzatia tovaru a tovar si neprevezmete do 14 dní odo dňa, keď sme vás o uložení tovaru informovali, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Prevzatím tovaru sa stávate jeho vlastníkom, nie však skôr, ako bude plne uhradená jeho kúpna cena.

7. Reklamačný poriadok

 1. V zásielke obdržíte účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 2. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Pred uplatnením záručnej, resp. pozáručnej reklamácie nás vopred kontaktujte na e-mailovej adrese info@detskastrava.sk, kde s Vami dohodneme ďalší postup.
 3. V prípade, ak sa na tovare v záručnej dobe vyskytnú chyby, máte nasledovné nároky:
  1. Pri chybe, ktorá sa dá odstrániť, máte nárok na bezplatné, včasné a riadne odstránenie chyby. Sme povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  2. Môžeme sa dohodnúť na výmene chybného tovaru (alebo jeho časti) za bezchybný, avšak nesmú nám tým vzniknúť neprimerané náklady alebo vám závažné ťažkosti.
  3. V prípade, ak nemôžete tovar riadne užívať pre chybu, ktorá sa nedá odstrániť, alebo viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu (viac ako 2-krát), alebo väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, vybavíme reklamáciu v závislosti od Vášho rozhodnutia možnými spôsobmi: výmenou tovaru alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.
  4. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby ako uvedené v bode b), máte právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 4. Reklamáciu môžete uplatniť emailom, alebo osobne či poštou na adrese našej kamennej predajne Macík. Reklamáciu môže prijať ktorýkoľvek náš zamestnanec alebo konateľ našej spoločnosti. Pred uplatnením reklamácie nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle +421 903 313 404, aby sme si mohli pripraviť všetky potrebné podklady pre reklamáciu.
 5. V reklamácii prosím detailne popíšte, o akú chybu tovaru sa podľa Vášho názoru jedná, uveďte číslo vašej objednávky a dátum nákupu. 
 6. Spolu s uplatnením reklamácie je potrebné nám odovzdať (zaslať) aj reklamovaný tovar, resp. jeho chybnú časť. Tovar musí byť čistý a zabalený, a musí k nemu byť priložená faktúra alebo iný doklad, preukazujúci zakúpenie tovaru u nás a dátum zakúpenia. Náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu znášate vy.
 7. O výsledku reklamácie, o uplatnení reklamácie, ako aj o spôsobe jej vybavenia vás informujeme bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky. 

8. Vrátenie tovaru

 1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezmete tovar, alebo prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene); alebo prevezmete posledný diel alebo kus  (ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov).
 3. Odstúpiť od zmluvy môžete listom zaslaným poštou na adresu CARE4U s.r.o., Černicová 6, 831 01 Bratislava, alebo emailom na adresu: info@detskastrava.sk. V odstúpení prosím zreteľne vyjadrite vašu vôľu odstúpiť od zmluvy, uveďte číslo vašej objednávky a dátum nákupu. 
 4. Odstúpenie od zmluvy nám musí byť odoslané najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty.
 5. Budeme radi, ak nás o zamýšľanom odstúpení od zmluvy informujete aj vopred telefonicky na čísle +421 903 313 404.
 6. Spolu s oznámením o odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 14 dní od tohto oznámenia, nám prosím zašlite alebo osobne prineste zakúpený tovar. Ste povinní vrátiť všetko, čo ste na základe kúpnej zmluvy získali. Tovar musí byť kompletný, v pôvodnom balení a nepoužitý.
 7. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
 8. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy (najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám). Lehota na vrátenie platieb je 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie, nie sme však povinní vrátiť vám ich skôr ako nám bude doručený zakúpený tovar, prípadne ako nám bude preukázané, že tovar bol zaslaný na našu adresu. Úhrada platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak sa nedohodneme inak.
 9. Ak vrátený tovar nebude kompletný alebo bude čiastočne poškodený, vrátená suma bude znížená o náhradu škody. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 10. Vrátenie tovaru nie je možné v prípade a) tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, resp. tovaru vyrobeného na mieru; b) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze; alebo c) tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu poštou alebo emailom na adrese info@detskastrava.sk. Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obrátite. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu môžete použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zákazníkom sa na účel týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje tovar pre svoju osobnú potrebu (spotrebiteľ). Na nákup tovaru zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľ, sa použijú platné právne predpisy SR.